ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

на "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД


Тази Политика за поверителност има за цел да ви информира за правилата, които спазваме при събиране и обработка вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт и използвате услугите ни.

Тук можете да намерите информация за това какви лични данни събираме, как и за каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган за защита на личните данни.


Кои сме ние и как да се свържете с нас?

"Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД е юридическо лице, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201710165, и има седалище и адрес на регистрация и управление на ул. „Кукуш“ № 7, София.


"Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД е притежател на лиценз за организиране на хазартни игри в казино № 000030-758 от 09.03.2021 г., одобрен с удостоверение за издаване на лиценз № 000030-759 от 09.03.2021 г., издадено от НАП.


"Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД е администратор на лични данни. Личните данни се обработват по време или по повод извършване на предмета на стопанска дейност на дружеството. Можете да изпращате заявления до длъжностното лице по защита на личните данни по пощата или да подавате заявленията си лично в офиса по вписванията на адреса на

регистрация и управление на дружеството на ул. „Кукуш“ № 7, София, или по електронна поща на dpo@pmrcasino.com.


В съобщението си трябва да посочите вашите данни за идентификация и за контакт с цел обратна връзка.


Какви данни събираме, за какви цели ги използваме и какви са основанията за обработка на лични данни?


"Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: организация и провеждане на хазартни игри в казино.


Докато дружеството осъществява предмета на своята стопанска дейност, то обработва личните данни на клиенти.


Когато посетите нашия уебсайт, ще бъдете регистрирани в съответствие с действащото законодателство. При регистриране и създаване на потребителски профил данните, подлежащи на обработка, включват:


трите имена, гражданство, дата на раждане, идентификационен номер на лицето (ЕГН, личен номер на чужденец, друг номер или идентификационни данни съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин), временен или постоянен адрес по местоживеене, имейл адрес, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност, телефон, потвърждение, че сте навършили 18 години, както и друга информация, изисквана от закона.


Когато правите залагания, изискваме данни за вашата банкова сметка (IBAN или номер на сметка – IBAN сертификат, име на банката, държава).


Моля, имайте предвид, че подробни лични данни за вас се събират само след посещение и регистрация при нас. Причините за извършване на тази дейност се основават на изискванията на Закона за хазарта и на други закони и подзаконови актове, съгласно които дружеството проверява самоличността на участниците в хазартните игри. Използваме различни законодателни средства, за да потвърдим вашата самоличност и да ви регистрираме.


Обработка на лични данни при работа с вашия потребителски акаунт


Преди да разрешите първото плащане, ще трябва да предоставите копие на официален документ за самоличност.


Личните данни за създаване, обработка, тегления и плащания се обработват в съответствие с действащото законодателство и се съхраняват в базата данни на дружеството.


"Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД обработва данни въз основа на съгласието на субекта. Личните данни се обработват само след като хората ясно заявят съгласието си за обработката на личните данни. Когато вашите лични данни се обработват въз основа на вашето съгласие, те могат да бъдат изтеглени обратно от вас по всяко време, като за целта можете да изпратите заявката си на dpo@pmrcasino.com.


Обработката на данни се извършва за определените от закона цели. Данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да бъдат обработвани допълнително по начин, несъвместим с тези цели.


Ние използваме вашите лични данни само за целите, свързани с обекта на бизнес дейността, извършвана от "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД.


Ние няма да извършваме допълнителен анализ или друга обработка на предоставените от вас данни. Няма да използваме лична информация, за да ви профилираме, да извличаме допълнителна информация, да ви категоризираме по какъвто и да е начин, нито с цел автоматизирани решения, които имат правни последици за вас или ви засягат по друг начин.


Ние обработваме данни за целите на сигурността, за защита срещу правни искове и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти:


Профил на клиента/клиентско досие: ако сте използвали някоя от услугите, които предлагаме, ще продължим да съхраняваме информация за вас дори, след като вече сме ви предоставили съответната услуга – вашето име, имейл адрес, телефонен номер, история на вашите залози и други релевантни данни, свързани с услугите, които предлагаме.


Правим това по две причини:


На първо място, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата, тази информация ни е необходима в случай на претенции от ваша страна или от страна на ползвателя на услугата, която сме предоставили. Информацията може да е ни е нужна и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган заради необходимостта от доказване на факти и обстоятелства, свързани с предоставянето на услугата.


Ние също така поддържаме вашето досие въз основа на легитимен интерес за проследяване на развитието на интереса у нашите потенциални клиенти към услугите, които предоставяме, както и за подобряване на своите предложения.


Данни, които обработваме за нашия бюлетин:


Нашата компания предвижда възможността да ви изпраща информация за текущи или предстоящи промоции, които предлагаме, като за целта може да се абонирате за нашия бюлетин. Можете да дадете съгласието си за получаване на актуална информация по време на регистрацията или писмено на по-късен етап. Ние обработваме предоставената категория лични данни въз основа на нашия легитимен интерес да информираме своите съществуващи и потенциални клиенти за текущи и предстоящи промоции. Ние обработваме тези данни и въз основа на вашето съгласие за получаване на бюлетина, което сте заявили при регистрацията в нашия уебсайт. Можете да се откажете по всяко време, като изпратите заявка, че не желаете да получавате бюлетина.


Категории получатели на данни извън "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД


Дружеството не разкрива лични данни на трети лица и получатели, освен ако няма законово основание за получаване на данните или данните вече са публично достъпни поради включването им в публичен регистър.


Освен в случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни според конкретния случай могат да бъдат:


държавни органи и органи, на които са възложени публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, ДАНС и др.);

наши доверени партньори, които спазват най-високите стандарти за сигурност и конфиденциалност на предоставената им информация, доколкото това е необходимо за предоставяне на услугите, които предлагаме, като услуги за техническа поддръжка на нашия сайт, чат платформи за връзка с нас и др.;

банки при изплащането на възнаграждения, както и при внедряването на електронни плащания;

други трети лица, които получават вашите лични данни, включват юридически лица, предлагащи следните услуги за безкасово плащане: Maestro, MasterCard, VISA – пощенски терминал.

куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на кореспонденцията с физически лица, които са субекти на данни.


Информираме ви, че в определени случаи вашата лична информация може да бъде споделена с трети страни извън ЕС/ЕИП в съответствие с действащото законодателство и в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако разкрием вашата лична информация на трети страни извън ЕС/ЕИП, ние ще гарантираме, че нашите договорни отношения с такива трети страни включват адекватни гаранции за защита на вашата лична информация. Ние влизаме в договорни отношения с трети страни само ако те могат да гарантират сравним стандарт за защита на данните като например в страните от ЕС/ЕИП.


Период на съхранение на данните


В качеството си на администратор на данни "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност в съответствие с целите на обработката и както е предвидено в действащото законодателство в съответствие с принципа на ограничение на съхранението.


Прилагаме 5-годишен срок на съхранение за архиви, съдържащи досиета на клиенти съгласно националното законодателство, уреждащо хазарта, след изтичане на давностния срок за погасяване на публични задължения.


Права на субектите на данни


Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 са насочени към гарантиране на правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно следните права:


право на достъп;

право на коригиране на неточни или непълни данни;

право на заличаване на данните (правото „да бъдеш забравен“) по силата на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

право на ограничаване на обработката;

право на преносимост на данни, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

право на възражение, ако са изпълнени условията на чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

право на субекта на данните да не бъде обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране.


Можете да упражните правата, изложени по-горе, като подадете заявление до "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД (в писмен вид на хартиен носител или електронно), в което да конкретизирате своето искане.Заявлението трябва да бъде подписано и изпратено на адреса на дружеството и до длъжностното лице по защита на данните чрез:dpo@pmrcasino.com.


Право на обжалване пред Комисията за защита на личните данни


Ако смятате, че правата ви по Регламент (ЕС) 2016/679 са нарушени, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, www.cpdp. bg, имейл: kzld@cpdp.bg.


Прехвърляне на лични данни на трети страни или международни организации


Дружеството не прехвърля обработваните лични данни на трети лица или международни организации.


Мерки за защита на личните данни, въведени от "Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД


"Интернешънъл Лейжър Проджектс" ЕООД прилага мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и за упражняване на правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, и работи с одобрени Вътрешни правила за защита на личните данни. Компанията разполага с процедури за начина на комуникация в случай на жалба, включително преносимост на данните, прозрачност на обработката на лични данни, управление на искания от субектите на данни, получаване на съгласие, уведомяване за нарушения на сигурността, съхранение и унищожаване на документи и редица други технически мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.


Достъп до вашите лични данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови задължения изискват достъп до данните, за да извършват дейностите, за които са събрани и обработени тези данни. Ние включваме договорни клаузи за поверителност на данните във всички договори със служители и трети страни, на които възлагаме обработката на вашите лични данни.


Промени


Компанията си запазва правото да прави промени и да актуализира своята Политика за поверителност. Ще бъдете уведомени за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт www.pmrcasino.com.


Казино Palms Royale Casino Sofia оперира с лиценз с номер 000030-758 от 09.03.2021 г., издаден от НАП.

Palms Merkur Royale Super Slots оперира с лиценз с номер 000030-759 от 09.03.2021 ф., издаден от НАП.


Сигурността и защитата на всички данни, които съхраняваме за вас като клиенти, винаги са били наш основен приоритет.


Благодарим ви, че сте наши клиенти!

Събития
09фев
Palms Carnival
31дек
Новогодишно музикално шоу
30май
400 000 BGN НАГРАДЕН ФОНД - Palms Royale POKER Series

Contact us